Sự khác nhau giữa 2 loại đầu in (Phẳng và Nghiêng)